Шаҳодатнома

НОМГЎИ ФЕҲРИСТИ ҲУҶҶАТҲОИ ИҶОЗАТДИҲӢ (ШАҲОДАТНОМА, РУХСАТНОМА)

Нозироти давлатии назорати

иншооти истењсолии хатарнок

Нозироти давлатии назорати муомилоти маводи тарканда Нозироти давлатии назорати кўњї-техникї
Номгўи њуљљатњои зарурї барои гирифтани Шаҳодатномаи бақайдгирии иншооти истеҳсолии хатарнок.

1. Барои гирифтани шаҳодатномаи бақайдгирии иншооти истеҳсолии хатарнок дар Феҳристи давлатӣ аризадињанда ё шахсони ваколатдори ў аризаи имзошудаи намунааш аз љониби мақоми иљозатдиҳанда муќарраргардидаро шахсан, бо мактуби фармоишї ё ба воситаи почтаи электронї (дар шакли њуљљати электронї бо имзои раќамї), ки маълумоти зеринро дар бар мегирад, ба маќоми дахлдор пешнињод менамояд:

– ном, шакли ташкилию њуќуќї,  суроѓаи љойгиршавї ва раќами ягонаи ташхисии шахси њуќуќї ё ному наса, суроѓа ва раќами ягонаи ташхисии соњибкори инфиродї;

– фаъолият ё амале, ки барои амалї намудани он аризадињанда мехоњад шаҳодатномаи бақайдгирии иншооти истеҳсолии хатарнок дар Феҳристи давлатӣ  гирад;

– њуљљате, ки пардохти ҳаққи иҷозатномаро барои баррасӣ шудани аризаи довталабї тасдиқ мекунад.

– аз љониби аризадиҳанда ба зиммаи худ гирифтани масъулият барои риоя намудани шартњои иљозатдињии њуљљати иљозатдињї њангоми амалї намудани фаъолият ва барои эътимоднокии њуљљатњои пешнињодшуда.

2. Ба ариза барои гирифтани њуљљати иљозатдињї нусхаи њуљљате, ки баќайдгирии давлатии шахси њуќуќї ё соњибкори инфиродиро тасдиќ мекунад, замима карда мешавад. Ба њуљљатњо метавонанд нусхањо дар шакли электронї њамроњ карда шаванд.

3. Њуљљати иљозатдињї дар асоси њуљљатњои муќаррар намудаи Ќонуни мазкур дода мешавад. Талаб кардани њуљљатњои дигар аз љониби маќоми иљозатдињанда манъ аст.

4. Њуљљатњо дар шакли нусха пешнињод карда мешаванд. Маълумоте, ки дар њуљљат ва иттилооти пешнињодгардида зикр ёфтааст тибқи расмиёти равзанаи ягона санљида мешаванд.

5. Аризае, ки барои гирифтани њуљљати иљозатдињї пешниҳод мегардад ва њуљљатњои ба он замимагардида аз рўи номгўй ба ќайд гирифта мешаванд. Нусхаи номгўи мазкур, ки бо имзои шахси масъули маќоми иљозатдињанда бо  сабти санаи баќайдгирии ариза тасдиќ карда шудааст, ба аризадињанда фиристода (супурда) мешавад.

6. Ариза барои гирифтани њуљљати иљозатдињї дар њолатњои зерин ба ќайд гирифта намешавад:

– имзо шудан аз љониби шахсе, ки барои ин ваколат надорад;

– агар њуљљатњо бе риояи талаботи моддаи мазкур ба расмият дароварда шуда бошанд.

Њуљљатњои иловагї барои гирифтани иљозатнома.

1. Ариза, дар ариза нишондода мешавад, номи корхона, минтаќаи фаъолияти, характери доимї ё якваќта дошта, маълумот дар бораи роњбари корњои таркишї (муомилот бо маводи тарканда), маълумоти тахассусї, вазифаи ишѓолдошта, њуќуќи роњбарикунандаи корњои таркишгарї, маълумот дар бораи нигоњдории анбори маводи тарканда.

2.  Бо ариза замима мешавад.

– Нусхаи њуљљатњое, ки баќайдгирии давлати шахси њуќуќї тасдиќ карда мешавад.

– Дар мавриди гузаронидани корњои таркишї дар сатњи болои

замин, нусхаи наќшаи шарњии мавќеи таркишї бо нишон

додани нуќтањои таркиш, сарњади минтаќаи хавфнок  бо

назардошти иншоотњои дар њудуди минтаќа буда.

– Дар натиљаи гузаронидани корњои таркишї дар наќбњои

зеризамини маълумот оид ба газнокии наќбњо ва дараљаи

хавфноки онњо.

– Нусхаи шањодатномаи корњои пармагарию таркишї

– Нусхаи дипломи муњандисони техникї ва нусхаи китобчањои таркишї  муњандиси техникї ва таркишгарон.

– Фармонњои роњбари корњои таркиши, устои кўњї ва

таркишгарон.

  3) Хуљљатњое, ки барои гирифтани шањодатномаи хариди маводи тарканда ва шањодатномаи истифодабарии анбори маводи тарканда талаб карда мешавад.

– Ариза – дар аризанишон додамешавад, миќдорваномгўи

маводитарканда, бокадоммаќсадва дар кадомкор

истифодамешавад. Маводитарканда, бокадоммўњлат

лозимаст, маводитарканда дар кадом анбор нигоњ дошта

мешаванд, агар маводи тарканда дар анбори дигар корхона

нигоњ дошта шавад, нусхаи шартнома пешнињод карда

мешавад, миќдори боќимондаи МТ дар ваќтипешнињод

намудани ариза, сарфи њармоњаи маводи тарканда.

– Наќшаи хатсайри кашондани МТ.

– Фармони роњбари корњои таркиши

– Нусхаи диплом ва китобчаи таркиши.

– Нусхаи санади ќабули анбори МТ.

– Нусхаи диплом ва китобчаи таркишї мудири анбори МТ.

 

Номгўи њуљљатњои зарурї барои  мувофиќа намудани супориши техникї барои лоињасозї.

1. Барои мувофиќа намудани супориши техники барои лоињасози ва лоињаи коркарди кон аризадињанда ё шахсони ваколатдори ў аризаи имзошудаи намунааш аз љониби мақоми иљозатдиҳанда муќарраргардидаро шахсан, бо мактуби фармоишї ё ба воситаи почтаи электронї (дар шакли њуљљати электронї бо имзои раќамї), ки маълумоти зеринро дар бар мегирад, ба маќоми дахлдор пешнињод менамояд:

– ном, шакли ташкилию њуќуќї,  суроѓаи љойгиршавї ва раќами ягонаи ташхисии шахси њуќуќї ё ному насаб, суроѓа ва раќами ягонаи ташхисии соњибкори инфиродї;

– фаъолият ё амале, ки барои амалї намудани он аризадињанда мехоњад супориши техники барои лоињасози ва лоињаи коркарди конро мувофиќа намояд;

– ҳуҷҷате, ки пардохти ҳаққи иҷозатномаро барои баррасӣ шудани аризаи довталабї тасдиқ мекунад.

– нусхаи иљозатномаи њуќуќї истифодаи сарватњои зеризамини дар Љумњурии Тољикистон;

– аз љониби аризадиҳанда ба зиммаи худ гирифтани масъулият барои риоя намудани шартњои иљозатдињии њуљљати иљозатдињї њангоми амалї намудани фаъолият ва барои эътимоднокии њуљљатњои пешнињодшуда.

2. Ба ариза барои гирифтани њуљљати иљозатдињї нусхаи њуљљате, ки баќайдгирии давлатии шахси њуќуќї ё соњибкори инфиродиро тасдиќ мекунад, замима карда мешавад. Ба њуљљатњо метавонанд нусхањо дар шакли электронї њамроњ карда шаванд.

3. Њуљљати иљозатдињї дар асоси њуљљатњои муќаррар намудаи Ќонуни мазкур дода мешавад. Талаб кардани њуљљатњои дигар аз љониби маќоми иљозатдињанда манъ аст.

4. Њуљљатњо дар шакли нусха пешнињод карда мешаванд. Маълумоте, ки дар њуљљат ва иттилооти пешнињодгардида зикр ёфтааст тибқи расмиёти равзанаи ягона санљида мешаванд.

5. Аризае, ки барои гирифтани њуљљати иљозатдињї пешниҳод мегардад ва њуљљатњои ба он замимагардида аз рўи номгўй ба ќайд гирифта мешаванд. Нусхаи номгўи мазкур, ки бо имзои шахси масъули маќоми иљозатдињанда бо  сабти санаи баќайдгирии ариза тасдиќ карда шудааст, ба аризадињанда фиристода (супорида) мешавад.

6. Ариза барои гирифтани њуљљати иљозатдињї дар њолатњои зерин ба ќайд гирифта намешавад:

– имзо шудан аз љониби шахсе, ки барои ин ваколат надорад;

– агар њуљљатњо бе риояи талаботи моддаи мазкур ба расмият дароварда шуда бошанд.

7. Баъд аз мувофиќаи супориши техники барои лоињасози ва лоиња як нусхаи супориши техникии мувофиќашуда ва  вараќаи унвонии лоињаи мувофиќа шуда бо протоколи он дар парванда духта мешавад.