Таърихи Хадамот

Номгўи

масъалањо барои тањияи маводи тањлили Хадамот дар мавзўи «Татбиќи сиёсати давлатии кадрњо дар 23 соли Истиќлолияти давлатї»

 

         1. Маълумотнома дар бораи таърихи Хадамот, наќшаи идоракунї ва ташкилотњои системаи он (соли таъсисеби, таљдиди сохтор, зарурат, сабаб).

         Таърихи Хадамот: Госгортехнадзори Љумњурии Тољикистон бо Ќарори  Шўрои  Вазирони СССР  аз 24 апрели соли 1958, №448 «Дар бораи азнавташкилкунии назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкорї» ташкил карда шуда,  аз 6 июли соли 1982, №231 Госгортехнадзор ба Комитети давлатии РСС Тољикистон оид ба назорати бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Шўрои Вазирони РСС Тољикистон табдил дода шуд.

Соли 1992  Комитети давлатии РСС Тољикистон оид ба назорати бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Шўрои Вазирони РСС Тољикистон барои бехатар кор бурдан дар саноат ва назорати кўњї дар суроѓаи  ш. Душанбе, кўчаи  Ањмади Дониш, бинои 2 иљора менишаст.  Сохтораш аз 61 нафар иборат  буда, 54 нафари он  њайати роњбарият ва нозиронро ташкил медод. Аз он љумла раис, 2 муовини раис, сармуњосиб, мутахассиси шўъбаи кадрњо, 2 сармутахассис  ва 6 нозирот. 

 

         Соли 1994 Комитети давлатї ба Комитет оид ба назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон номгузорї карда шуд, дар суроѓаи  ш. Душанбе, кўчаи  н.Ќарабоев, 65 иљорашин буда, сохтораш аз 46 нафар иборат буд. Аз он љумла  раис,2 муовини раис, сармуњосиб, мутахассиси шўъбаи кадрњо, 1 сармутахассис ва  7 нозирот.

Бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 30 ноябри соли 2006, №9 Комитет ба  Саридораи  назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати  Љумњурии Тољикистон табдил дода шуд. Шумораи кормандон  42  нафарро ташкил медод.  Аз он љумла сардор, 2 муовини сардор, сармутахассис оид ба муњосибот, сармутахассис оид ба  кадрњо, мутахассиси бахши умумї ва 10 нозирот.

         Бо ќарори Њукумати  Љумњурии Тољикистон соли 2008, №618 «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќарори Њукумати  Љумњурии Тољикистон аз 28 декабри соли 2006, №618».

Бо ќарори Њукумати  Љумњурии Тољикистон аз 2 октябри соли 2010, №530 мутобиќи моддаи 42 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» Њукумати  Љумњурии Тољикистон ба ќарори Њукумати  Љумњурии Тољикистон аз 28 декабри соли 2006, №618 «Дар бораи Саридораи назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати  Љумњурии Тољикистон» таѓйиру иловањо ворид карда шуд.

Бо ќарори Њукумати  Љумњурии Тољикистон аз 13 сентябри соли 2012, №486 мутобиќи моддаи 42 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» Њукумати  Љумњурии Тољикистон ба ќарори Њукумати  Љумњурии Тољикистон аз 28 декабри соли 2006, №618 «Дар бораи Саридораи назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати  Љумњурии Тољикистон» таѓиру иловањо ворид карда шуд.

Бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 ноябри соли 2013, №12 Саридора ба Хадамоти назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати  Љумњурии Тољикистон табдил дода шуда, тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 марти соли 2014, №152 Низомнома ва Сохтори он тасдиќгардид, ки то имрўз фаъолият менамояд.

Аз соли 1981 то соли 1993 Раиси Кумитаи назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Девони Вазирони ЉСШ Тољикистон Малыгин Вадим Ильич роњбари доштанд.

Аз соли 1993 то соли 1998 Раиси Раиси Кумитаи назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон Алимов Атхамхон  роњбари дошт.

Аз соли 1998 то соли 2006 Раиси Кумитаи назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон Алиев Аюб роњбари дошт.

Аз соли 2006 то соли 2013 сардори Саридораи назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон Љумъаев Мурод Холович роњбари дошт.

Аз ноябри соли 2013 то ба ин рўз роњбарии Хадамотро Саломзода Сиљоуддин уњда дорад.

2. Маълумоти мухтасар оид ба вазифањо, ваколатњо ва самтњои фаъолият (Мутобиќи Низомнома ва оинномањо).

 

 

3. Маълумотномаи тањлилї оид ба кор бо кадрњо дар давраи солњои 1991-2014, иљрои фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон.

1. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 17 марти соли 1995, №216 «Дар бораи тасдиќ намудани тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роњбарони воњидњои сохтории маќомоти њокимияти иљроия дар мањалњо (њукуматњо) ва роњбарони корхонаю ташкилот ва муассисањои дар њудуди ВМКБ, вилояту шањрњо ва ноњияњои Љумњурии Тољикистон воќеъгардида». Дар Хадамот талаботи моддаи 20(1) Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї» ќатъї риоя гардида, дар асоси розигии раисони ВМКБ, вилоятњосардорони нозиротњои комплексии назорати бехатарии саноатї ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.

2. Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 1999, №5 «Дар бораи тадбирњои баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа» ва ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 ноябри соли 2006, №496 «Дар бораи тасдиќи Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва љобаљогузории кадрњои роњбарикунандаи Љумњурии Тољикистон аз њисоби занону духтарони лаёќатманд барои солњои 2007-2016», аз 29 майи соли 2010, №269 «Дар бораи тасдиќи Стратегияи миллии фаъолгардонии наќши занон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020». Љињати иљрои фармону ќарорњои болозикр, ки оид ба баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа, фаъолгардонии наќши занон, тарбия, интихоб ва љобаљогузории кадрњои

Моњи сентябри соли 2013 бинои маъмурии нозироти комплексии назорати бехатарии саноатї дар вилояти Суѓд ба истифода дода шуд, он аз 4 ошёна, тањхона барои озмоишгоњ, маљлисгоњ ва 15 утоќи корї иборат аст, ки масоњати умумиаш 109,7м2 –ро дар бар мегирад.

Аз 5 ноябри соли 2013 дар асоси санади комиссияи давлатии ќабули иншооти сохтмони ба истифода омодашуда дар ш.Хуљанд аз 01.11.2013 ба мувозинаи Хадамоти (собиќ Саридора) назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон гирифта шуд.

Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 марти соли 2014, №152 мутобиќи моддаи 12 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Њукумати Љумњурии Тољикистон» ва љињати иљрои Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 ноябри соли 2013, №12 «Дар бораи такмили сохтори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон» Њукумати  Љумњурии Тољикистон Низомнома, Сохтори дастгоњи марказї ва Наќшаи идоракунии Хадамоти назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати  Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шуд.

Аз соли 1998 то имрўза Хадамот (собиќ Саридора) дар ш.Душанбе кўчаи М.Турсунзода,27 дар ошёнаи якуми  бинои маъмурии Саридораи Геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон љойгир карда шудааст. 

 

 

Сардори нозирот                                             Ш.Раупов