Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Хабарҳои охирин

Номгўи

њуљљатњои зарурї барои гирифтани иљозатнома оид ба истифодаи иншооти истењсолие, ки хавфи сухтан ва таркидан дорад (корњои кўњии зеризаминї ва рўизаминї).

Довталаби иљозатнома барои гирифтани иљозатнома ба маќомоти иљозатномадињанда њуљљатњои зеринро пешнињод менамояд:

–  ариза дар бораи додани иљозатнома барои намуди фаъолити иљозатнома додашаванда, ки дар он маълумотњои зерин нишон дода мешавад;

а) барои шахси њуќуќї – ном ва шакли ташкилию њуќуќии корхона,  суроѓаи њуќуќї,  раќами суратњисоб ва шуъбаи бонк;

б) барои соњибкори инфиродї – ному насаб, љойи истиќомат ва маълумоти њуљљате, ки шахсияти ўро тасдиќ менамояд;